New Student Offer - HELLO

Join Here

List of Ancient Books and Authors

Published on Thursday, January 18, 2018
Ancient Books, Themes and Authors
BOOK AUTHOR
Mudra Rakshasa Vishakh Datt
Padmavat Malik Mohammad Jayasi
Malavikagnimitra Kalidasa
Abhigyanam - Shakuntalam Kalidasa
Kumārasaṃbhavam Kalidasa
Buddha-charitam Ashvaghosha
Kathasaritsagara Somadeva
Rajatarangini Kalhana
Ashtadhyayi Panini
Mahabhasya Patanjali
Charaka Samhita Charaka
Sushruta Samhita Sushruta
Bhrigu Samhita Bhrigu
Arthashastra Kautilya
Panchatantra Vishnu Sharma
Geet Govinda Jaidev
Aryabhatiya Aryabhatta
Mrichchhakatika Shudraka
Dayabhaga Jimutavahana
Prem Vatika Raskhan
Ramayana Valmiki
Bhagavadgita Veda Vyas
Milinda Panha Menander
Buddha Charitam Ashwaghosha
Asthadyayi Panini
Silappadkaram Ilango Adigal
Panduranga Mahatyam Tenali Ramakrishna
Rajtarangini Kalhana
Devichandraguptam Vishakha Datta
Mrichchakatikam Shudraka
Dashakumaracarita Dandin
Guru Grahanth sahib Guru Arjan Dev
Kavyadarsa Dandin
Vikramarjunavijaya Pampa
Manimekalai Sattanar
Brahmasutras Badrayana
Kamasutra Vatsyayana
Mrichchakatikam Shudraka
Natya Shastra Bharata Muni
Brihat katha Gunadhya
Harsha Charita Bana Bhatt
Amuktamalayada Sri Krishna Deva Raya
Tuzk-I-Jahangir Jahangir
Babar Namah or Tuzk-e-Babari Babar
Shah Namah Firdausi
Humayun Namah Gulbadan Begum
Santipurana Poona
Vasavadatta Subandhu
Prithviraj Raso Chand Bardai
Kiratarjuniya Bharavi
Kathasarita sagara Somadeva
Indica Megasthanese
Aihole Prasasti Ravi Kriti
Lilawati Bhaskara II
Badshahnama/Padshahnama Abdul Hamid Lahori
Sur Sagar (Life of Krishna) Sur Das
Safarnama or Rihla Ibn Batuta

Some of the Books written by Kalidasa:

 • Abhigyan Shakuntalam
 • Kumar Sambhava
 • Meghdoot
 • Malavikagnimitra
 • Raghuvansha
 • Shakuntala
All these are written in Sanskrit

Some of the books written by Harshavardhana are:

 • Ratnavali
 • Priyadarsika
 • Nagananda

Some of the Books written by Varahamihra:

 • Brihat-Samhita
 • Panch-Siddhantika
 • Brihat-Jataka
ebook store

About Me

Ramandeep Singh

Ramandeep Singh - Educator

I'm Ramandeep Singh, your guide to banking and insurance exams. With 14 years of experience and over 5000 successful selections, I understand the path to success firsthand, having transitioned from Dena Bank and SBI. I'm passionate about helping you achieve your banking and insurance dreams.

 • Follow me:
Close Menu
Close Menu